آن یار کزو خانه ما جای پری بود                     سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود

دل گفت فرو کش کنم این شهر به بویش              بیچاره ندانست که یارش سفری بود